VỢT TENNIS BABOLAT BOOST STRIKE (285GR) -121247

2,600,000

Thông số chi tiết của vợt  :

Head Size :  102 inch 
Length :  27in / 68.58cm
Trọng lượng chưa căng dây :  285gr 
Độ cân bằng  :  330mm 
Beam Width :  23mm/26mm/23mm
Composition :  Graphite 
Grip Type : Babolat Syntec Uptake
String Pattern : 16 Mains / 19 Crosses –  khuyến cáo căng dây với 4 mối gút
String Tension : 23-25kg /50-55 Lbs